fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

1.     Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané predávajúcim:

Bc. Ing. Andrea Dzurošková

IČ: 52004601

DIČ:

So sídlom: Galbavého 3, 84101 Bratislava

Email: kaviarnovykoucing(zavinac)kaviarnovykoucing.sk

Tel.: 0949248775

Bankové spojenie: SK5111000000002935289232

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré uzatvárajú kúpnu zmluvu prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke www.kaviarnovykoucing.sk (ďalej len „webové stránky“).  Táto kúpna zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim a jej predmetom je predaj a kúpa služieb a elektronických produktov.

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie zákazník – fyzická alebo právnická osoba.

 

2.     Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Uzatvorenie kúpnej zmluvy vzniká samotným dodaním elektronického produktu alebo služby. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie on-line produktu alebo služby vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

 

 

3.     Informácie o službách a elektronických produktoch

 

Informácie o službách a elektronických produktoch sú k dispozícii na uvedených webových stránkach v slovenskom jazyku. Ceny za elektronické produkty a služby sú rovnako uvedené na týchto webových stránkach a sú platné v dobe vystavenia objednávky kupujúcim. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

 

4.      Objednávka, nákup a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci zadáva objednávku elektronicky vyplnením príslušného formulára na webovej stránke. Odoslaním formulára kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a tiež so spracovaním osobných údajov. Pri zadávaní objednávky si kupujúci určí spôsob platby – platobným prevodom.

 

5.      Zrušenie objednávky

K zrušeniu objednávky príde automaticky v prípade jej neuhradenia v stanovenom termíne splatnosti. Termín splatnosti je stanovený na 7 kalendárnych dní od objednania služby či elektronického produktu.

 

6.     Garancia vrátenia peňazí

 

Pri objednaní elektronického produktu má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v rámci časového limitu uvedeného pri vypĺňaní objednávky. Táto doba je zväčša minimálne 30 dní. Toto odstúpenie môže kupujúci previesť elektronicky zaslaním mailu na adresu kaviarnovykoucing @kaviarnovykoucing.sk. V tomto odstúpení kupujúci prehlási, že od zmluvy odstupuje a zároveň priloží kópiu faktúry, ktorá mu bola zaslaná pri zaplatení objednávky. Kupujúcemu bude následne zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene elektronického produktu. Dobropisovaná čiastka bude kupujúcemu vrátená do 30 dní a to späť bankovým prevodom. Kupujúcemu bude následne odobratý prístup do elektronického produktu. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, nemá nárok na ďalšie časti elektronického produktu.

 

Na služby koučingu a mentoringu je poskytnutá garancia vrátenia peňazí minimálne do 3 dní od uskutočnenia prvého stretnutia. Lehota garancie vrátenia peňazí je uvedená na formulári objednávky. Postup odstúpenia od zmluvy kupujúcim je rovnaký ako v prípade elektronického tovaru.

 

 

7.      Doručenie elektronického produktu, poskytnutie služby

 

Elektronický produkt je kupujúcemu sprístupnený on-line po úspešnom potvrdení platby. Služby je kupujúcemu poskytnutá rovnako po úspešnom potvrdení platby a následnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o termíne jej poskytnutia.

 

8.      Zrušenie termínu, nedostavenie sa na stretnutie zo strany kupujúceho

 

Zrušenie dohodnutého termínu stretnutia zo strany kupujúceho je možné bezplatne maximálne 24 hodín pred dohodnutým termínom.

Zmena dohodnutého termínu stretnutia zo strany kupujúceho je možné bezplatne maximálne 12 hodín pred dohodnutým termínom.

 

Ak k zrušeniu dohodnutého termínu stretnutia zo strany kupujúceho príde menej ako 12 hodín pred dohodnutým termínom, termín sa bude považovať za realizovaný a nebude za neho vrátená uhradená platba.

 

 

9.      Reklamácia

V prípade, že platba bola úspešne realizovaná a kupujúci neobdržal prístupové údaje k elektronickému produktu alebo prišlo k inému technickému problému a elektronický produkt nebol sprístupnený, je potrebné aby kupujúci kontaktoval predávajúceho na adrese kaviarnovykoucing @kaviarnovykoucing.sk.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 22. 10. 2018